Produkty

Všeobecné obchodné podmienky Vytlačiť


1. Základné ustanovenie

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi zákazníkom a predávajúcim
- spoločnosťou IES s.r.o. (ďalej IES s.r.o.). Sú dostupné v sídle našej spoločnosti, na našich internetových stránkach, ako aj na všetkých našich pobočkách. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a každý nový zákazník je povinný sa pred začatím obchodnej spolupráce s našou spoločnosťou riadne oboznámiť s ich obsahom. Všeobecné obchodné podmienky sa riadia platnými všeobecne záväznými predpismi SR, predovšetkým Obchodným zákonníkom.

2. Podmienky spolupráce

Nákup v spoločnosti IES s.r.o. môžu realizovať fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú vo výpise z obchodného, alebo živnostenského registra oprávnenie na predaj, alebo inštaláciu produktov z portfólia IES s.r.o.. Registrácia nového zákazníka je možná nasledujúcimi spôsobmi:
- prostredníctvom obchodných zástupcov IES s.r.o.,
- osobne na centrále IES s.r.o. v Bratislave, alebo na všetkých pobočkách našej spoločnosti.

3. Objednávanie tovaru

Zákazník si môže objednať tovar osobne, faxom, emailom, alebo prostredníctvom obchodných zástupcov.

Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje: dátum vystavenia objednávky, číslo objednávky, objednávací kód a popis tovaru podľa aktuálneho cenníka, množstvo objednávaného tovaru, kúpnu cenu jednotlivých komodít a celkovú kúpnu cenu objednávaného tovaru, obchodné meno kupujúceho, jeho sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, miesto plnenia, spôsob dodania tovaru do miesta plnenia, číslo rámcovej kúpnej zmluvy a požadovaný termín plnenia.
Predávajúci neručí za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru, do času dodávky tovaru.

Objednávka odberateľa je platná, len po písomnom potvrdení dodávateľa (t.j. IES s.r.o.)

FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú vystavené a priložené k tovaru, alebo odovzdané zákazníkovi pri osobnom prebratí tovaru v sídle spoločnosti. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka predávajúceho. Bez týchto náležitostí sú vystavené doklady považované za neplatné.

4. Platobné podmienky

Kúpna cena môže byť pri prvom odbere uhradená platbou vopred, alebo platbou v hotovosti. Štandardne je možné platbu objednaného tovaru uskutočniť bankovým prevodom na účet predávajúceho, v prípade platnej rámcovej kúpnej zmluvy s dohodnutou splatnosťou, alebo osobne platbou v hotovosti. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, budú účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. Predávajúci sa s kupujúcim môžu dohodnúť na platbe vopred. V takomto prípade bude kupujúcemu vystavená proforma (zálohová) faktúra a tovar bude dodaný až po jej uhradení.

UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom spoločnosti IES s.r.o.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od konkrétnej kúpnej zmluvy (objednávky) je možné najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa po obdržaní emailového (faxového) potvrdenia objednávky. Odstúpenie od konkrétnej kúpnej zmluvy musí byť zaslané na naše emailové adresy, resp. faxové čísla a kupujúci musí obdržať od zodpovedného pracovníka potvrdenie prijatia tohto storna. V prípade, že do uvedeného termínu neobdržíme písomné storno kupujúceho, znamená to pre nás súhlas so všetkými podmienkami vyznačenými na potvrdení objednávky.

6. Dodávka tovaru

Tovar je možné prevziať osobne v priestoroch spoločnosti IES s.r.o. na centrále, alebo na pobočkách.
Tovar môže byť expedovaný tiež prepravou spoločnosti IES s.r.o., alebo prepravnou službou, prípadne môže byť po dohode osobne doručený obchodným zástupcom predávajúceho. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný si dôkladne skontrolovať množstvo a typ tovaru, ako aj to či tovar nie je mechanicky poškodený. Dodatočné reklamácie nemusia byť uznané. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na zaslanie reklamácií hradí zákazník, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. Predávajúci neručí za škody vzniknuté pri preprave tovaru prepravnou službou. Pokiaľ bude zistené poškodenie tovaru prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase túto prepravnú službu kontaktovať. Poškodený tovar nesmie byť používaný až do úplného vyriešenia reklamácie. Predávajúci zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.

7. Záručné a reklamačné podmienky

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v Reklamačných podmienkach predávajúceho. Dodávateľ nezodpovedá za prípadné náklady súvisiace s demontážou a montážou reklamovaného zariadenia.

8. Poplatky do recyklačného fondu

Predávajúci si vyhradzuje právo fakturovať poplatok do recyklačného fondu pre každý produkt, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

9. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky, alebo zákonov a to bez súhlasu kupujúceho.


IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava

tel.: + 421 2 49101 400
fax.: + 421 2 49101 412

IČO: 00699454
Obchodný register Okresného súdu Bratislava1, sro 304/B

 
Táto webová lokalita používa súbory cookie. Ak budete pokračovať v prehľadávaní, vyjadríte tým svoj súhlas s použitím súborov cookie.Rozumiem