✉  ies@ies.sk      ☎  +421 2 4910 1400     Pondelok - Piatok: 7:00 - 16:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
Ochrana osobných údajov
Informácia o spôsobe spracovania osobných údajov

I. Základné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľ - obchodná spoločnosť IES s.r.o., IČO: 00699454, so sídlom Nová Rožňavská 136, 83104 Bratislava, zastúpená pánom Pavlem Zámečníkem, konateľom (ďalej len "Spoločnosť") spracúva osobné údaje obchodných partnerov vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, tj. najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej GDPR) a so zákonom 18/2018 Z.z.

 2. Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa
  Prevádzkovateľ osobných údajov je Spoločnosť, ktorú je možné kontaktovať písomne na adrese sídla alebo elektronicky na emaily ies@ies.sk, alebo telefonicky: +421244460909. Tento dokument je voľne prístupný v listinnej podobe v sídle správcu a jeho zariadeniach a tiež na webových stránkach správcu www.ies.sk.

 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe: identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, zvlášť odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov - fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

 4. Prevádzkovateľ nemenoval zodpovedného zástupcu
II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Spoločnosť spracováva takéto údaje svojich obchodných partnerov, aby mohla riadne plniť svoje zmluvné povinnosti, poskytovať vyžiadané služby a aby mohla efektívne komunikovať so svojimi obchodnými partnermi. Osobné údaje sú získané od subjektu údajov, zo zmluvnej dokumentácie uzatvorenej medzi Spoločnosťou a obchdnými partnermi údajov a taktiež z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidenciou alebo webových stránok.

Spoločnosť tak spracováva tieto kategórie osobných údajov:
 1. Základné identifikačné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko)
 2. Kontaktné údaje (email, telefónne číslo, kontaktná a fakturačná adresa)
 3. Informácie zo záznamov z iných komunikácií
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f), ktorým prevádzkovateľ sleduje naplnenie podnikateľského plánu
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (zvlášť pre zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Nevyhnutnosť spracovanie na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, ktorými sú ochrana právnych nárokov Spoločnosti v prípade sporu s obchodným partnerom.
2. Účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú Spoločnosťou spracovávané na nasledujúce účely:
 • Plnenie zmluvných povinností
 • Realizácia vzájomných obchodných vzťahov
 • Vzájomná komunikácia a informovanie
 • Ochrana právnych nárokov Spoločnosti
IV. Príjemcovia osobných údajov

Okrem Spoločnosti môžu byť osobné údaje poskytnuté externým spracovateľom Spoločnosti (daňová a účtovná agenda) - (externý audítor) prípadne iným profesionálnym poradcom (daňový poradca, advokát), externým dodávateľom (certifikačné orgány, BOZP).

V. Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené

Osobné údaje budú uložené po celú dobu trvania vzájomného obchodného vzťahu so Spoločnosťou a po skončení vsťahu po dobu:
 1. určenú zákonom
 2. nevyhnutne potrebnú na ochranu práv a oprávnených záujmov Spoločnosti
minimálne však na 20 rokov.

VI. Práva dotknutých osôb

Spoločnosť týmto poskytuje informácie o tom, že dotknutá osoba, ktorej údaje sú spracovávané, má nasledujúce práva:
 • právo pýtať sa Spoločnosti na uchovávanie a spracovávanie svojich osobných údajov
 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
 • právo požadovať opravu alebo vymazanie nesprávnych údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
 • právo získať osobné údaje, ktoré poskytol Spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo na prenosnosť takýchto údajov k inému správcovi
 • právo požadovať vysvetlenie protiprávneho uchovávanie a spracovanie osobných údajov, ak by boli tieto údaje uchovávané alebo spracovávané nezákonne, popr. právo požadovať odstránenie nezákonne uložených a spracovaných údajov
 • právo na podanie sťažnosti proti spracovaniu svojich osobných údajov u príslušného dozorného úradu 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.