✉  ies@ies.sk      ☎  +421 2 4910 1400     Pondelok - Piatok: 7:00 - 16:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
REKLAMAČNÝ PORIADOK
1. Všeobecné podmienky
1.1 Platí pre obchodné vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou IES s.r.o. (ďalej len predávajúci) a obchodnými partnermi (ďalej len kupujúci). Obchodná spoločnosť IES s.r.o. so sídlom 831 04 Bratislava, Nová Rožňavská 136 stanovuje pre prípad reklamácie vád tovaru a servisných opráv tovaru, dodaného touto spoločnosťou kupujúcemu na základe Zmluvy o obchodných vzťahoch (dealerskej zmluvy), alebo kúpnej zmluvy, nasledujúci postup:
1.2 Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim, podrobiť prebratiu podľa Obchodného zákonníka § 427 tzn. prezrieť tovar čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovar, tj po prevzatí tovaru od predávajúceho a v prípade odoslania tovaru cez zasielateľsku službu, po jeho odovzdaní dopravcom na zmluvou určenom mieste. Kupujúci je povinný tovar prezrieť bez zbytočného odkladu, akonáhle sa tovar dostane do jeho držania. Podpisom doručovacieho listu prepravnej spoločnosti zákazník potvrdzuje, že tovar prevzal bez výhrad a na prípadné poškodenie zistené neskôr, nemôže vôči prepravnej spoločnosti uplatniť reklamáciu.
1.3 Tovarom sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie dodaný tovar, dodané služby, alebo vykonané opravy.
1.4 Ak je tovar smerovaný počas prepravy do iného miesta určenia, alebo kupujúcim opätovne odoslaný, bez toho, aby mal kupujúci možnosť primeranú k povahe tovaru si ho prezrieť a v čase uzavretia zmluvy predávajúci, aby vedel, alebo musel vedieť o možnosti takej zmeny miesta určenia , alebo takéhoto opätovného odoslania, prehliadka sa môže odložiť až do doby, kedy je tovar dopravený do nového miesta určenia.
1.5 Ak kupujúci nevykoná prebratie tovaru, alebo inak nezabezpečí, aby bolo prebratie vykonané v čase po prechode nebezpečenstva škody na tovar, môže uplatniť nároky z chýb zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prechodu škody na tovar. Prebratie tovaru musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
1.6 Predávajúci je povinný k dodanému tovaru priložiť dodací / záručný list. Tento je kupujúci povinný uschovať pre prípadnú neskoršiu reklamáciu.
1.7 Dodacie podmienky a z toho vyplývajúci prechod rizík prepravy dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi podmienkami INCOTERMS 2000.

2. Záručné podmienky
2.1 Predávajúci poskytuje na vybrané druhy tovaru (produktov) záruku za kvalitu, ktorou preberá písomne záväzok, že dodaný tovar bude v záručnej dobe (bod 2.5.) oprávnenej pre použitie na dohodnutý, alebo zvyčajný účel, alebo že si zachová dohodnuté, alebo zvyčajné vlastnosti.
2.2 Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia dodacieho listu.
2.3 Súčasťou väčšiny tovarov (produktov) je ochranný obal, bez ktorého nemožno reklamáciu realizovať. V prípadoch chýbajúceho obalu je potrebná individuálna dohoda s predávajúcim, ktorého poverení pracovníci reklamačného oddelenia stanovujú, či a za akých podmienok je tovar možné reklamovať. V prípade, že tovar nepatrí do skupiny tovarov, pri ktorých výrobca vyžaduje pre reklamáciu originál balenia, je možné reklamovať tovar v náhradnom balení. Ak je tovar zaslaný na reklamáciu prepravnou službou, musí byť zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru a originálneho obalu.
2.4 Predávajúci poskytuje záručnú dobu na tovar v dĺžke 6 mesiacov, pokiaľ nie je nižšie (bod 7) stanovené inak.
2.5 Do záručnej doby sa nepočíta čas, ktorý uplynie od uplatnenia reklamácie (tj fyzického prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim) do jej vybavenia (prevzatie opraveného, vymeneného tovaru) - to platí len v prípade oprávnenej reklamácie.
2.6 Ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar označený pri predaji ako zlacnený, alebo použitý, poskytuje sa záruka len v prípadoch výslovne uvedených.
2.7 Predávajúci má právo na vyúčtovanie preukázateľne vzniknutých servisných a organizačných nákladov spojených s manipuláciou a testovaním tovaru vo výške od 10, - EUR bez DPH za jeden prípad, ak:
- Tovar je na reklamáciu zaslaný bez riadne vyplneného RMA protokolu (ak sa taký vyžaduje)
- Reklamácia bude posúdená ako neoprávnená (napr. pri testovaní sa neprejaví chyba a tovar bude označený ako funkčný) ak sa zistilo, že závada bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním s tovarom.
2.8 V prípade, že vznikne vada na tovare v záručnej dobe, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu tovaru. V prípade, že bude tovar neopraviteľný, má právo na náhradný tovar. Opravený tovar bude na náklady predávajúceho zaslaný kupujúcemu späť v čo najkratšom možnom termíne od uplatnenia reklamácie.
2.9 Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky tovaru (prirodzeným opotrebovaním tovaru), funkčných vlastností a škôd z neodborného používania tovaru, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou popr. nepovolenou úpravou tovaru. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté:
- Použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu
- Počítačovými vírusmi

(v prípade aktívnych zariadení)

- Používaním tovaru v pracovných podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi pracovným podmienkam, stanoveným pre používanie tovaru
- Používaním tovaru spôsobom, ktorý je v rozpore s dokumentáciou či všeobecnými zásadami
- Neautorizovanými zásahmi do prístrojov
- Poškodením, alebo stratou blomby(ak existuje)
- Neodbornou inštaláciou, neodborným obsluhovaním, alebo zanedbanou starostlivosťou o tovar
- Zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej STN
- Poškodením tovaru v dôsledku poruchy elektrickej siete
- Na mechanicky poškodený tovar

3. Postup pri reklamácii tovaru
3.1 Za reklamáciu tovaru je považovaná reklamácia, keď kupujúci reklamuje kvalitu dodaného tovaru, alebo chyby na tovare.
3.2 Kupujúci je povinný bezodkladne po zistení chyby, alebo nekvality túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu. V špecifických prípadoch bude predávajúcim pridelené reklamačné číslo tzv RMA.
3.3 Kupujúci je povinný RMA číslo, ak také existuje, uvádzať pri komunikácii s oddelením logistiky pri vybavovaní reklamácie tovaru.
3.4 V prípade výskytu chýb, ktoré predstavujú podstatné porušenie kúpnej zmluvy predávajúcim, môže kupujúci uplatniť niektorý z týchto nárokov: odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za tovar vadný, odstránenie vád opravou, primeranú zľavu z kúpnej ceny, odstúpenie od zmluvy. V závislosti od tovarovej skupiny.
3.5 Chyby, ktoré existovali v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovar, avšak prejavili sa neskôr, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu ihneď potom, kedy vady mohli byť zistené pri vynaložení odbornej starostlivosti.
3.6 Ak kupujúci požaduje v rámci reklamácie odstránenie vád výmenou za iný tovar, alebo odstránenie vád opravou či zľavu z kúpnej ceny, je vždy pri reklamácii povinný predložiť predávajúcemu:
- Kompletný tovar v originálnom nepoškodenom obale (ak je tovar zaslaný na reklamáciu prepravnou službou, musí byť riadne zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu originálneho obalu a aby nebol originálny obal znehodnotený etiketami prepravných spoločností apod. Ideálne je napríklad balenie do kartónovej krabice, minimálne musí byť originálny obal chránený fóliou.)
- Kompletnú dokumentáciu, doplnky a softvér(ak boli tieto súčasťou originálnej dodávky)
3.7 Vyššie uvedené pravidlá pre reklamáciu platia rovnako ako pre reklamáciu vád dodaného tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá zo zákona, tak pre reklamáciu vád tovaru, za ktorého kvalitu predávajúci prevzal záruku.
3.8 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru musia byť uplatnené (tj.vady reklamované) najneskôr do konca záručnej doby.
3.9 Kupujúci má možnosť tovar reklamovať aj osobne, na adrese predávajúceho.
3.10 Kupujúci je tiež oprávnený zaslať tovar na reklamáciu prostredníctvom zasielateľských spoločností, pričom vždy hradí prepravu tovaru k predávajúcemu. Zásielku s reklamáciou, ktorá bude zaťažená dobierkou, alebo účtom dopravného nemusí predávajúci prevziať. Adresa pre doručovanie reklamácií je IES s.r.o. , 831 04 Bratislava, Nová Rožňavská 136.
3.11 Zásielku s reklamáciou je zákazník povinný viditeľne označiť prideleným evidenčným číslom RMA(ak také existuje) a to výlučne na paneli štítku umiestnenom na obale zásielky.

4. Postup pri reklamácii dodávky
4.1 Za reklamáciu dodávky sa považuje reklamácia, kedy kupujúci:
- Dostal iný tovar, alebo iné množstvo tovaru, než ktoré objednal
- Nedostal tovar včas
- Zistil nezrovnalosti v dokladoch
4.2 Kupujúci je povinný reklamáciu dodávky oznámiť bezodkladne predávajúcemu. V špecifických prípadoch bude predávajúcim pridelené reklamačné číslo tzv RMA.
4.3 Kupujúci je povinný uvádzať RMA číslo(ak také existuje) pri komunikácii o vybavovaní reklamácie dodávky s obchodným oddelením alebo oddelením logistiky.
4.4 V prípade nesprávne vydaného tovaru zabezpečí predávajúci po dohovore s kupujúcim bezplatnú výmenu tohto tovaru (za predpokladu, že tento tovar nebude poškodený, alebo použitý, a bude zabalený v originálnom nepoškodenom balení), alebo dodanie chýbajúceho tovaru. Predávajúci je v tomto prípade povinný uhradiť kupujúcemu preukázateľné náklady spojené s výmenou, alebo dodaním tovaru.

5. Postup pri reklamácii tovaru poškodeného pri preprave
5.1 Potvrdením doručovacieho listu prepravnej spoločnosti kupujúci potvrdzuje, že prevzal tovar v poriadku.
5.2 Vodič prepravnej spoločnosti je povinný počkať u kontroly úplnosti a neporušenosti preberanej zásielky.

V prípade, že je zásielka poškodená, je vodič povinný s kupujúcim spísať reklamačný protokol. Formulár reklamačného protokolu je vodič povinný voziť so sebou.

5.3 Ak je zásielka poškodená čiastočne má kupujúci právo prevziať zásielku, alebo jej časť s výhradou, ktorú je povinný uviesť do doručovacieho listu. Zároveň je kupujúci povinný na mieste spísať s vodičom reklamačný protokol.
5.4 Kópiu reklamačného protokolu je kupujúci povinný obratom zaslať na oddelenie logistiky.
5.5 Ak je zásielka úplne poškodená je kupujúci povinný prevzatie zásielky odmietnuť a obratom informovať oddelenie logistiky.

6. Vrátenie tovaru
6.1 Zakúpenie tovaru, ktorý bol dodaný na základe nesprávne vybraného tovaru v objednávke, môže byť vrátený späť len s predchádzajúcim písomným súhlasom zástupcu predávajúceho. Na vrátenie tovaru nie je právny nárok. Tovar musí byť vrátený nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom originálnom balení, vrátane príslušenstva a dokumentácie. (Ak je tovar zaslaný na reklamáciu prepravnou službou, musí byť riadne zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu originálneho obalu a aby nebol originálny obal znehodnotený etiketami prepravných spoločností apod. Ideálne je napr. balenie do kartónovej krabice, minimálne musí byť originálny obal chránený fóliou.)
6.2 Cena tovaru bude, v prípade dohody o vrátení peňazí, dobropisovaná do 30 kalendárnych dní od doručenia tovaru od kupujúceho. Z ceny tovaru bude odpočítaný manipulačný poplatok 20% (ak nieje v bodoch nižšie uvedené inak). Tovar zaťažený dopravným, alebo dobierkou nebude prijatý.
6.3 Kupujúci je oprávnený vykonať vrátenie tovaru osobne (bod 3.9), alebo prostredníctvom zasielateľských spoločností (bod 3.10)
6.4 Kupujúci je povinný uviesť evidenčné číslo RMA (ak také existuje) na obal zásielky (nie na originálny obal tovaru, ktorý musí zostať v procese RMA nepoškodený), ktorú zasiela na reklamáciu (bod 3.11).

7. Špecifikácie záručných dôb a špecifických podmienok pre jednotlivé produktové rady

DIETZEL GmbH
7.9 Štandardná záručná doba na všetky produkty je 12 mesiacov, a týka sa vád dizajnu, alebo materiálu.
a)Počas prvých 6-tich mesiacov sa IES zaväzuje, že opraví, alebo vymení vadný tovar, podľa vlastného uváženia, bezplatne bez ďalších vedľajších výdavkov. IES si vyhradzuje vlastnícke právo nahradiť komponenty. Zákazník musí preukázať, že chybný tovar nieje vhodný na ďalšie použitie, alebo je vhodný len pre značne obmedzené použitie a že vada existovala už v čase dodávky, počas prvých šiestich mesiacov od dodávky.

b) Počas druhých 6-tich mesiacov sa IES zaväzuje, že opraví, alebo vymení vadný tovar, podľa vlastného uváženia, ak možno preukázať, že chybný tovar nieje vhodný na ďalšie použitie, alebo je vhodný len pre značne obmedzené použitie, všetky vedľajšie náklady hradí zákazník. IES vylučuje zodpovednosť za akékoľvek iné záručné nároky, ako je najmä právo na odstúpenie od predaja, alebo zníženie ceny, rovnako ako nároky na náhradu škody na akomkoľvek inom právnom základe.

Celé záručné právo a jeho výkon sa riadi obchodnými podmienkami spoločnosti Dietzel GmbH, uvedenými na jej webovej stránke : www.dietzel-univolt.com.

ENSTO Group
7.10 Štandardná záručná doba na všetky produkty je 12 mesiacov. Kupujúci je povinný do ôsmich (8) dní po obdržaní dodávky, informovať výrobcu o všetkých viditeľných chybách v dodávke, alebo samotných produktoch. V prípade, že kupujúci v tomto termíne nevykoná žiadne oznámenie, dodávka a tovar v nej sa považujú za prijaté bez závad. Výrobca garantuje kvalitu svojich produktov v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami. Výrobca si vyhradzuje právo, v záručnej dobe, sa na základe vlastného uváženia rozhodnúť buď pre opravu, alebo výmenu vadného výrobku. Výrobca nenesie zodpovednosť za akokoľvek priame, nepriame či následné škody a straty spôsobené chybným výrobkom, alebo nesprávnym používaním výrobku. Výrobca nenesie zodpovednosť ani za škody spôsobené zlou inštaláciou a chybnou údržbou vykonávanou kupujúcim bez predchádzajúceho súhlasu výrobcu. Celé záručné právo a jeho výkon sa riadi obchodnými podmienkami spoločnosti Ensto Control OY, uvedenými na jej webovej stránke: www.ensto.com.

WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH
7.11 Štandardná záručná doba na všetky produkty je 12 mesiacov. Výrobca garantuje, že všetky ním dodávané tovary sú vyrábané z kvalitných materiálov a sú v súlade s platnými legislatívnymi normami. V prípade, že sa na výrobku vyskytne vada, musí klient túto skutočnosť oznámiť písomne a bezodkladne, a to najneskôr do ôsmich (8) dní od prijatia dodávky. Skryté vady, ktoré budú objavené po tejto lehote, musia byť kupujúcim bezodkladne oznámené hneď po ich zistení. Výrobca si vyhradzuje právo, v záručnej dobe, sa na základe vlastného uváženia rozhodnúť buď pre bezplatnú opravu, alebo výmenu vadného výrobku. Za účelom nápravy, klient zašle chybný výrobok, alebo zariadenie na opravu, alebo zabezpečí aby servisný technik mohol vykonať opravu na mieste. Ak klient požaduje opravu na inom mieste ako bolo miesto dodania tovaru, budú mu faktúrované dopravné náklady a náklady na prácu. Vadný tovar bude vymenený bezplatne. V prípade neúspešného výsledku, môže klient odstúpiť od zmluvy, alebo požadovať zníženú platbu. Ak nebudú dodržané výrobcom schválené odporúčania na montáž, použitie a prevádzku, ak sú na tovare vykonané akékoľvek zmeny, alebo vymenené časti, nieje možné uplatniť si akúkoľvek reklamáciu. Celé záručné právo a jeho výkon sa riadi obchodnými podmienkami spoločnosti Wiska, uvedenými na jej webovej stránke: www.wiska.de

MATEICIUC a.s.
7.16 Záručná doba je stanovená podľa obchodného zákonníka a jej platnosť začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
a) Ak zistí kupujúci skrytú vadu tovar, musí zaslať písomnú reklamáciu do 5-tich pracovných dní odo dňa jej zistenia predávajúcemu, kde môže navrhnúť spôsob riešenia reklamácie.
b) Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 týždňov od prevzatia Reklamácie, navrhnúť kupujúcemu spôsob jej vybavenia.
c) Ak odmietne kupujúci navrhovaný postup vybavenia reklamácie, vedú sa v tejto záležitosti opakované rokovania. Pokiaľ nepríde k dohode, je reklamácia odovzdaná na riešenie právnou cestou.
d) Predávajúci hradí preukázané škody spôsobené chybnou dodávkou, ktorých reklamácia bola uplatnená v priebehu záručnej lehoty. Toto sa však nevzťahuje na škody, ktoré boli spôsobené pri inštalácii, nedodržaním odporúčaného aplikačného postupu, zlou manipuláciou, nevhodným zaobchádzaním, skladovaním, pri doprave tovaru kupujúcim, prípadne tretími osobami.
e) Prechod zodpovednosti za tovar na prepravcu po ukončení nakládky. Ak zistí kupujúci poškodenie tovaru nesmie potvrdiť doklady o prevzatí tovaru. Musí vykonať zápis a uplatniť si reklamáciu voči prepravcovi.
f) Právo na reklamáciu pominie ak:
- nebude podaná písomne ​​v priebehu záručnej doby;
- predávajúcemu nebola daná príležitost preveriť reklamáciu na mieste (pokiaľ o to požiada);
- sa tovar používa aj po zistení vady.
g) Zaslanie reklamovaného tovaru späť bude akceptované, iba po predchádzajúcom písomnom súhlase predávajúceho.
Celé záručné právo a jeho výkon sa riadi obchodnými podmienkami spoločnosti Mateiciuc, uvedenými na jej webovej stránke : www.mat-plasty.cz

BÖHM-extruplast s r.o.
7.15 Štandardná záručná doba na všetky produkty je 12 mesiacov.
Reklamácie z dôvodu chybnej dodávky, nedodania tovaru, porušenia zmluvy či iného právneho dôvodu, budú vybavované len formou náhradnej dodávky, alebo dodatočnej opravy podľa voľby predávajúceho, a to za rovnakých podmienok platných pre pôvodnú dodávku. Kupujúci môže na predávajúcom uplatňovať náhradu vzniknutej škody do výšky kúpnej ceny reklamovaného tovaru.
a)Kupujúci je povinný počas 24 hodín od príchodu tovaru do miesta určenia odoslať predávajúcemu oznámenie o prevzatí tovaru, ktoré obsahuje obchodné meno príjemcu, dátum prevzatia, množstvo, číslo dopravného prostriedku, číslo nákladného listu a obchodné meno dopravcu.
b)Množstevné vady je kupujúci povinný reklamovať písomne do 48 hodín od príchodu tovaru. Prepočítanie zásielky musí byť vykonané za účasti dopravcu. Vady kvality zistiteľné pri zachovaní riadnej odbornej starostlivosti už pri preberaní tovaru je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho písomne do 48 hodín od príchodu tovaru do miesta určenia.
c)Ostatné vady musia byť reklamované ihneď po ich zistení, najneskôr však do 10 dní od príchodu tovaru do miesta určenia.
d) Kupujúci je povinný doložiť reklamáciu patričnými dokladmi tak, aby predávajúci mohol vady dodávky riadne a včas uplatniť v zahraničí, u dopravcu, poisťovne či iného orgánu. Doklady o skrytých vadách je povinný predložiť do 15-tich dní od ohlásenia reklamácie, vady množstva je vždy povinný doložiť nákladným listom, reklamačným listom, potvrdením vodiča vozidla, prípadne komerčným zápisom.
Celé záručné právo a jeho výkon sa riadi obchodnými podmienkami spoločnosti Böhm-extruplast, uvedenými na jej webovej stránke : www.boehmextruplast.cz

BELDEN WIRE & CABLE B.V.
7.12 Štandardná záručná doba na všetky produkty je 12 mesiacov. Výrobca garantuje, že všetky ním dodávané tovary sú vyrábané z kvalitných materiálov a sú v súlade s platnými legislatívnymi normami. V prípade, že sa na dodanom materiále vyskytne vada, výrobca v zastúpení svojho distribútora, tento bezplatne vymení. Akákoľvek iná zodpovednosť je vylúčená. V dôsledku tohto prehlásenia, výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek možné následné škody. Všetky nároky kupujúceho musia byť písomne oznámené, v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tovaru. Vrátený tovar musí byť uvedený na RMA protokole, vopred schválenom výrobcom Belden Wire & Cable BV.

Reichle & De-massari
General 5-year R&Mfreenet Product Warranty
25-year R&Mfreenet System Warranty
R&Mfreenet Lifetime Application Warranty
6. reklamačný proces
6.1. R&Mfreenet Produktová záruka
Držiteľ záruka overí zakúpený produkt na viditeľné vady do 10 pracovných dní odo dňa doručenia. Nedostatky zistené počas kontroly, alebo v neskoršej dobe, musia byť oznámené bez zbytočného odkladu písomnou formou do R & M, alebo R & Mfreenet Partnerovi. Skryté chyby musia byť oznámené písomnou formou R & M, alebo R & Mfreenet Partnerovi do 5 dní po zistení.
6.2 R&Mfreenet System a/alebo Lifetime Application Warranty
Po obdržaní certifikátu, musí držiteľ záruky bezodkladne skontrolovať systém a oznámiť v písomnej podobe všetky viditeľné vady do R & M, alebo R & Mfreenet Partnerovi. Skryté chyby musia byť oznámené písomnou formou do R & M, alebo R & Mfreenet Partnerovi do 5 dní od zistenia. V prípade reklamácie držiteľ záruky musí poskytnúť R & M podrobný popis problému, doklad o kúpe, záznamy o údržbe a prevádzkovom prostredí v súlade s dodržiavaním noriem a prevádzkových pokynov. R & M, alebo R & Mfreenet Partner si vyhradzuje právo overiť, legitimitu reklamácie. Je na zvážení R & M rozhodnúť, či je reklamácia oprávnená, alebo nie. Ak reklamáciu neuzná za oprávnenú, je R & M oprávnený vyúčtovať držiteľovi záruky všetky výdavky, ktoré v tomto procese vznikli.
Plné originálne znenie : https://www.rdm.com/pol_en/Home/Company/Service/Warranty-Program

Dätwyler Cables GmbH
General Terms and Conditions of Sale (GTC-S), issued by Dätwyler Cables GmbH, for the Supply of Goods and Services (as of February 2016)
10. Reklamácia vadných výrobkov.
10.1. Zákaznícke reklamácie sa riadia podľa §377 nemeckého obchodného zákonníka.
10.2. Poškodené prepravné obaly a zjavné poškodenia pri preprave by mali byť uplatnené u dopravcu dodávky v písomnej forme. Skryté poškodenie sa určí dôkladnou kontrolou tovaru a sťažnosť sa predloží dopravcovi písomne ​​do zákonom stanovenej oznamovacej lehoty(spravidla 7 dní).
10.3. Požadovaná kvalita v zmysle § 434 odseku 1 veta 1 nemeckého občianskeho zákonníka je zaručená, iba našim popisom produktu. Rôzne verejné vyhlásenia, odporúčania, alebo reklamné správy nepredstavujú zmluvný popis kvality.
10.4. V prípade, chybnej dodávky, sme oprávnení odstrániť závadu, alebo urobiť náhradnú dodávku, podľa nášho uváženia. Zaväzujeme sa pokryť potrebné náklady, najmä náklady na dopravu, cestovanie, prácu a materiál, za predpokladu, že po dodaní, alebo plnení sa tieto nezvýšili presunutím tovaru na iné miesto, ako je miesto podnikania zákazníka.
10.5. Ak nebudeme schopný, alebo ochotný tento nedostatok napraviť / vykonať náhradnú dodávku, alebo to budeme schopný urobiť iba s neprimeraným oneskorením, z dôvodov vyplývajúcich z našich vnútorných kontrolných procesov, alebo odstránenie závady / náhradná dodávka zlyhá z akéhokoľvek nami zavineného iného dôvodu, je zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo znížiť platbu a požadovať náhradu škody namiesto plnenia podľa bodu 10.
10.6. Nárok na plnenie z dôvodu vady tovaru zaniká po uplynutí jedného roka od právneho začiatku zákonnej lehoty. Vyššie uvedená Premlčacia lehota sa nepoužije, ak Dätwyler konal v zlej viere, podvodne zamlčal skrytú vadu, alebo nedodržal kvalitu. Ak však dodaný tovar bol použitý v súlade s jeho obvyklým účelom, a ak napriek tomu spôsobil chybu, premlčacia lehota bude päť rokov, ak bol dodaný tovar použitý v súlade s nemeckými zmluvnými postupmy pre Stavebné práce (VOB / B).
10.7. Premlčacie dody začínajú pôsobiť na dodanie tovaru, v prípade služieb v rámci ustanovenia 4.2 o prijatí, alebo alternatívne o odmietnutí zákazníka prijať tovar.
Plné originálne znenie : http://www.cabling.datwyler.com/contact/general-terms-and-conditions.html

Brand-Rex Ltd,
7.13 Záručná doba je stanovená podľa obchodného zákonníka a jej platnosť začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
a) Okrem prípadov, keď sa uplatňujú ustanovenia bodu „b” (v prípade keď ustanovenia bodu „b” sú vyčerpávajúce) musia byť všetky sťažnosti, alebo reklamácie kupujúceho, podané písomne ​​do 45 dní odo dňa, keď zásielka dorazila na miesto dodania. Po tomto termíne budú akékoľvek reklamácie zamietnuté. K reklamáciám musia byť pripojené všetky listinné dôkazy a informácie (výrobné štítky, počet kusov/balení/vzoriek, atď) vo vlastníctve kupujúceho. Tak isto nebudú uznané žiadne sťažnosti, ani nároky pokiaľ príde k strate, alebo poškodeniu tovaru, spôsobené treťou stranou, ktorá môže spracovávať, alebo inak manipulovať, alebo nakladať s tovarom, alebo v súvislosti s prepravou (inak než v prísnom súlade s ustanoveniami bodu „b”). Podobne nebude uznaný ani žiaden nárok v prípade (s výnimkou tranzitu a ustanovení bodu „b”) produktov, ktoré sa predávajú ako drôty a káble ako aj predaja produktov ktoré sú takto faktúrované. Ustanovenia tohto odseku sa nebudú aplikovať v rozsahu, ktorý je výslovne zákonom zakázaný. V prípade ak bola podaná reklamácia, môže predávajúci pozastaviť ďalšie dodávky až do termínu, než bude o reklamácii právoplatne rozhodnuté, a v takom prípade sa samozrejme posunú všetky príslušné dátumy.

b) predávajúci nebude akceptovať žiadnu stratu, ani poškodenie tovaru, počas prepravy ku kupujúcemu
(I) V prípade škody, kupujúci informuje dopravcu a predávajúceho písomne ​​o škode do 3 dní odo dňa, keď je tovar doručený na miesto dodania a zároveň podá písomnú reklamáciu na dopravcu a predávajúceho do 7 dní od tohto dátumu.
(Ii) V prípade straty, alebo čiastočného/úplného nedoručenia tovaru, alebo akejkoľvek zásielky, ktoré sú súčasťou tejto dohody, kupujúci informuje dopravcu a predávajúceho písomne o takejto strate, alebo nedoručení do 14 dní odo dňa stanoveného pre doručenie tovaru a vznesie písomnú reklamáciu na dopravcu a predávajúceho do 28 dní od tohto dátumu.
Celé záručné právo a jeho výkon sa riadi obchodnými podmienkami spoločnosti Brand-Rex, uvedenými na jej webovej stránke : www.brand-rex.com

FibreFab
7.7 Štandardná záručná doba je 12 mesiacov. Celé záručné právo a jeho výkon sa riadi obchodnými podmienkami platných pre UK a uvedenými na webovej stránke: www.fibrefab.com.

KROMEXIM Products spol. s r.o.
1. Práva a povinnosti strán pri uplatňovaní práv kupujúceho zo zodpovednosti za vady sú upravené reklamačným poriadkom spoločnosti KROMEXIM Products, ktorý je k dispozíci na www.kmrack.cz. Pre zverejnenie reklamačného poriadku, alebo jeho zmien platia rovnaké ustanovenia, ako o zverejnení VOP. 2. Pokiaľ nieje ceníkom stanovené niečo iné, spoločnosť KROMEXIM Products poskytuje na všetok tovar záručnú dobu v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba začína bežať dňom predania a prevzatia tovaru. V záruke riadne uplatnené vady sú riešené prednostne výmenou tovaru.

CONTEG, spol. s r.o.
7.8 Štandardná záručná doba na rozvádzače a príslušenstvo je 24 mesiacov, ak nie je ustanovené inak. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v zákonnej záručnej dobe vady tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.
Reklamáciu nie je možno uplatniť v nasledujúcich prípadoch:
pri prevzatí poškodenej zásielky od dopravcu - odberateľ je povinný preberaní zásielky dôkladne skontrolovať a v prípade poškodenia zásielky napísať zápis spoločne s vodičom dopravcu.
keď vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie.
pri nevhodnom používaní tovaru.
pri nedodržaní pokynov stanovených výrobcom či dodávateľom.
pri neodbornej inštalácii, neodborným zaobchádzaním, neodbornou obsluhou, neodbornou manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
ak je tovar poškodený živlami.


KDP-Kabelovna Děčín Podmokly, s.r.o.
8.1. Spoločne pre metalické, ako aj optické komunikačné káble a ich príslušenstvo, predávajúci poskytuje záruku kvality po dobu 12 mesiacov po ich uvedení do prevádzky, najdlhšie však 18 mesiacov od dodávky (aj čiastkovej). Zjavné chyby musia byť oznámené hneď pri ich obdržaní.
8.2. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym a nedbalým zaobchádzaním, alebo používaním. Použitím nevhodného príslušenstva, alebo nevhodných materiálov s výrobkami, alebo nesprávnym skladovaním tovaru, a to buď kupujúcim, alebo treťou osobou.
8.3. Zrejmé vady (okom viditeľné) musia byť reklamované bezprostredne potom, čo mal kupujúci možnosť prezrieť si tovar, ale najneskôr do 14 dní po okamihu, keď riziko prešlo na kupujúceho. Skryté vady sa musia uplatniť ihneď, ako ich kupujúci zistí, alebo by ich mal zistiť v prípade, že kupujúci postupoval so starostlivosťou riadneho hospodára.
8.4. Záruka za kvalitu zaniká, ak kupujúci, alebo tretia osoba nesprávne narába s dodaným tovarom bez písomného súhlasu predávajúceho, alebo v prípade, že kupujúci, alebo tretia strana vykoná zmeny, alebo úpravy bez písomného súhlasu predávajúceho.
8.5. Záruka sa nevzťahuje na chyby materiálu dodaného kupujúcim, alebo chyby spôsobené týmto materiálom.
Celé záručné právo a jeho výkon sa riadi obchodnými podmienkami spoločnosti KDP, uvedenými na jej webovej stránke : www.kabelovna.cz

LANCIER CABLE GmbH
8. Reklamácia vady, záruka, záručné lehoty
8.1. Klient posúdi predmet dodávky ihneď po obdržaní a podá písomnú reklamáciu prípadných vád bez zbytočného odkladu. Klient je povinný tiež preskúmať predmet dodávky za účelom zistenia vady pred každým uvedením do prevádzky, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a vhodnosť použitia. Počas jeho použitia je nutné predmet dodávky neustále monitorovať s ohľadom na bezpečnosť a vznik závad. Ak existujú aj malé výhrady týkajúce sa vhodnosti použitia, alebo sebemenšie výhrady týkajúce sa bezpečnosti, objekt nesmie byť používaný a jeho prevádzka musí byť okamžite zastavená. Lancier KABEL GmbH musí byť okamžite informovaný písomným oznámením, o uvedených vzniknutých závadách. Klient musí umožniť spoločnosti Lancier KABEL GmbH vykonať všetky opravné prostriedky resp. náhradu dodávky, ktoré Lancier KABEL GmbH považuje za potrebné. V opačnom prípade Lancier KABEL GmbH nebude zodpovedný za akékoľvek dôsledky z toho vyplývajúce.
Plné originálne znenie : http://www.lancier-cable.com/lc/order/terms_conditions_sale_delivery.html

MICOS spol. s r.o.,
Reklamační řád vyhlášený společností : MICOS spol. s r.o., Vápenice 17, Prostějov s platností od 18. 7. 2016 /3/Predávajúcí zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v okamžiku prevzatia kupujúcim v súlade s kúpnou zmluvou, hlavne že má kvalitu a vlastnosti kupujúcim požadované, prodávajúcim popisované, alebo pre vec takéhoto druhu obvyklé, vec odpovedá právnym predpisom a je bez závad. /4/ V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nieje v súlade s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do stavu odpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho (viď č. 3 odst. 11 reklamačného poriadku). Ak nieje taký postup možný, môže kupujúcí požadovať primeranú zľavu z ceny veci, alebo môže od zmluvy odstúpiť. /5/ Dĺžka a poskytovanie záruky sa riadi, podľa príslušných paragrafov občianskeho zákoníka. Predávajúci poskytuje štandardnú 24 mesačnú záruku na tovar.
Plné originálne znenie : http://velkoobchod.micos.cz/inshop/scripts/show.asp?file=../stranky/reklamacni-rad.htm
 
LEVITON
1-ROČNÉ OBMEDZENÉ PODMIENKY ZÁRUKY NA VÝROBKY OBMEDZENÁ ZÁRUKA A VYLÚČENIE VÝROBKOV Leviton zaručuje pôvodnému spotrebiteľovi, ktorý nakúpil tovar, že tento produkt v čase jeho predaja spoločnosťou Leviton bude bez chýb na materiálovom spracovaní pri bežnom a riadnom používaní po dobu jedného roka od dátum nákupu. Jedinou povinnosťou spoločnosti Leviton je napraviť vzniknuté chyby opravou, alebo výmenou podľa svojho výberu. Pre podrobnosti navštívte stránku www.leviton.com, alebo zavolajte na číslo 1-800-824-3005. Táto záruka sa nevzťahuje na prácu pri odstránení tohto produktu, alebo jeho opätovnej inštalácii. Táto záruka je neplatná, ak je tento produkt nainštalovaný nesprávne, alebo do nesprávneho prostredia, je preťažovaný, otváraný, alebo akýmkoľvek spôsobom upravovaný, alebo sa nepoužíva v normálnych prevádzkových podmienkach, alebo v súlade s pokynmi uvedenými v návode, na obale, alebo na štítku. Trvanie akejkoľvek predpokladanej záruky vrátane obchodovateľnosti a vhodnosti použitia na konkrétny účel je obmedzené na jeden rok. Leviton nezodpovedá za náhodné, nepriame, špeciálne, alebo následné škody, vrátane poškodenia, alebo nemožnosti použitia akéhokoľvek zariadenia, ušlého predaja, alebo zisku, alebo oneskorenia, alebo nesplnenia tejto záručnej povinnosti. Network Solutions European Headquarters Viewfield Industrial Estate, Glenrothes, Fife KY6 2RS, UK | leviton.com/ns/emea | 44 (0) 1592 772124

AFL HYPERSCALE
Spoločnosť vynaloží primerané úsilie, aby kupujúcemu poskytla výhodu akéjkoľvek záruky, alebo záruku ktorú dostane od svojho dodávateľa, alebo výrobcu tovaru. S výhradou ustanovení tohto oddielu č.8 a s výnimkou batérií a spotrebných výrobkov, spoločnosť ručí za to, že tovar bude dodaný a po dobu 12 mesiacov od dátumu dodania („Záručná doba“): bude zodpovedať špecifikáciám uvedeným v anglickej verzii datasheetu, ktorý je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti v čase objednávky kupujúcim; a bude bez chýb na materiáli. Celé záručné právo a jeho výkon sa riadi obchodnými podmienkami, ktoré podliehajú právu Anglicka a Walesu uvedenými na webovej stránke: www.aflhyperscale.com/terms-conditions.
 
Plas-Fit LTD
Výrobca garantuje na svoje telekomunikačné príslušenstvo (spojky, redukcie, ...) Záruku v trvaní 5 rokov. Počas záručnej doby sa výrobca zaväzuje vymeniť chybné výrobky, z dôvodu chýb na ich konštrukcii alebo výrobných vád. Inštaláciu by mal vykonávať iba vyškolený a kvalifikovaný personál, podľa inštalačného návodu výrobcu. Výrobca vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za každé priame, alebo nepriame zranenie osôb, alebo škodu na majetku v dôsledku nesprávneho použitia, nesprávneho skladovania, alebo nesprávnej inštalácie výrobku.
 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.