✉  ies@ies.sk      ☎  +421 2 49101 400     Pondelok - Piatok 7:00-16:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
Služby logistiky a podpory predaja
Služby logistiky
Integrovaný systém logistiky v našej spoločnosti nám umožňuje poskytovať klientovi služby, ktoré mu výrazne prispievajú ku tvorbe jeho pridanej hodnoty. Spokojnosť klientov dosahujeme cez nasledujúce služby: Dopravné a zásielkové služby, Skladovacie služby, Expedičné a baliace služby, Manipulačné služby a úpravy tovaru, Logistika vratných obalov, Logistika služieb servisu tovaru.

Dopravné a zásielkové služby
Vlastnými dopravnými kapacitami sme schopní dopraviť objednaný tovar v požadovanom množstve a termíne na miesto, určené klientom, prípadne zabezpečiť zaslanie tovaru cez zásielkovú službu alebo zabezpečiť externú špedičnú firmu. Pokiaľ sú splnené objemové limity tak dopravu poskytujeme zdarma.

Skladovacie služby
Vzhľadom na kapacitu a pokrytie celej republiky logistickými strediskami sme schopní poskytnúť zákazníkovi preskladnenie tovaru alebo materiálu na potrebnú dobu v našich skladoch a tento tovar alebo materiál potom dopraviť na určené miesto v požadovanom množstve a termíne.

Expedičné služby
Včasná a rýchla dodávka tovaru zákazníkovi je podmienená prepracovaným systémom spracovania objednávok a expedície tovaru. Preto je tejto činnosti v našej spoločnosti venovaná maximálna pozornosť. Definované sú časy pre spracovanie objednávok a termíny pre expedíciu a trasy rozvozov tovaru po celom Slovensku.

Baliace služby
Produkty sú dodávané v pôvodnom balení. Na požiadanie zákazníka je však možné zabezpečiť špeciálne balenie (napríklad doprava loďou cez more). Tieto neštandardné služby sú obvykle spoplatnené.

Manipulačné služby a úpravy tovaru
Vzhľadom na charakter dodávaného tovaru úpravy tovaru prichádzajú do úvahy iba pri dodávkach káblov (rezanie káblov a dodávky v dĺžkach iných, ako štandardné). Tieto operácie, rovnako ako operácie súvisiace s manipuláciou bubnov pri zápožičkách, sú spoplatňované.

Logistika vratných tovarov
Vratné obaly sú definované výrobcom a podmienky logistiky vratných obalov naša spoločnosť prenáša na klienta od výrobcu/dodávateľa vratného obalu. Takto sú určené koeficienty opotrebenia, počet obrátok vratného obalu, poplatky za zničenie obalu alebo nevrátenie obalu. Podmienky logistiky vratných obalov sú oznámené klientovi vždy pred začiatkom obchodného prípadu.

Logistika služieb servisu tovaru
Pod servisom tovaru rozumieme procesy sledovanie záručných dôb, systém vybavovania reklamácií, realizáciu opráv a výmeny tovaru. Pre reklamačný proces má spoločnosť zavedený reklamačný poriadok.


Podpora predaja
Podporu predaja v našej spoločnosti realizujeme nasledovným balíkom služieb: Back Office, Technická podpora, Podpora produktov, Komunikačné kanály, Poskytovanie vzoriek a zápôžičiek, Poskytovaním zliav a bonusov, Promoakcie.

Back Office
Aby zákazník bol spokojný, nestačí mať v ponuke len kvalitný produkt. Je nutné zabezpečiť informovanosť zákazníka o cenách a vlastnostiach produktu, spôsobe použitia alebo inštalácie produktu, o stave na sklade a dodacích termínoch, o stave jeho objednávky a prípadných zmenách v dodacích podmienkach, ale taktiež je nutná aj informovanosť zákazníka o stave práve realizovanej dodávky (napr. dopravné dispozície). Všetky tieto informácie sú poskytované pracovníkmi špecializovaných útvarov, ktoré boli v organizačnej štruktúre pre tieto účely vytvorené.

Technická podpora
Vedľa zabezpečovania predovšetkým logistických informácií, ktoré poskytujú útvary typu Back Office, sme v organizačnej štruktúre vytvorili aj technické útvary, náplňou ktorých je účasť na technických riešeniach a projektových prácach u klienta. Poskytovanie podpory tohto typu dokáže minimalizovať problémy s výkonnosťou alebo funkčnosťou naprojektovaných alebo dodaných systémov.

Komunikačné kanály
Pravidelný a včasný prísun všetkých informácií o firme, produktoch, zmenách v obchodných metodách a obchodných modelov, zmenách v predpisoch a technológiách je dôležitý faktor podpory predaja. Preto naša spoločnosť vytvorila systém tvorby a distribúcie týchto informácií (katalógy v tlačenej a elektronickej podobe, umiestnenie na webovej stránke alebo odovzdávanie na výstavách, školeniach a pri osobných návštevách obchodných zástupcov).

Poskytovanie vzoriek a zápožičiek
Poskytovanie vzoriek a zápožičiek tovaru považujeme za dôležitý nástroj technickej a obchodnej podpory.
Zápožičky aktívnych zariadení poskytujeme na overenie a testovanie technických a výkonnostných parametrov a vlastností predávaných produktov.
Poskytnutie zápožičky a vzorky závisí od:
  • typu a finančného objemu zákazky alebo projektu
  • dôveryhodnosti partnera, historickej skúsenosti a platobnej morálky
  • zariadení firmy podľa zamerania - ISP operátor, systémový integrátor, a pod.
  • dohody s naším obchodno-technickým zástupcom
  • skladovej a logistickej dostupnosti
O poskytnutí zápožičky alebo vzorky rozhoduje obchodno-technický zástupca v súčinnosti s produktovým manažérom pre každý prípad osobitne. Celý zápožičný vzťah sa riadi zmluvou o zápožičke nášho dodávateľa.

Produkty zo zápožičiek je možné vo väčšine prípadov aj priamo zakúpiť. Vrátiť je možné iba zariadenia nepoškodené, funkčné a v pôvodnom stave, vrátane nastavenia a obalu.

Systém zliav a bonusov
Naša firma využíva systém zliav a bonusov pre dlhodobých ale aj u jednorázovo zaujímavých potenciálnych partnerov ako jeden z motivačných nástrojov obchodu.
Zľavy a bonusy poskytujeme na základe:
  • typu zákazníka, zaradeného do zákaznického mixu
  • rámcových odberov za sledované obdobie
  • typu a objemu zákazky (projektové zákazky, balíčkové naskladnenia)
  • dodržovania platobnej disciplíny a úhrad faktúr v predtermíne
  • šetrenia logistických nákladov
Zľavy a bonusy sú spravidla dohodnuté v rámcovej zmluve o obchodnej spolupráci alebo sú priznávané jednotlivo pre konkrétne obchodné prípady.

Promoakcie
Naši partneri sú v dostatočnom predstihu a výstižnou formou informovaní o chystaných alebo prebiehajúcich promoakciách. 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.