✉  ies@ies.sk      ☎  +421 2 49101 400     Pondelok - Piatok 7:00-16:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
Systémové a infraštruktúrne služby
Analýzy, audity
Kvalitná analýza a efektívna kontrola sú základom úspešných projektov. Preto naša spoločnosť poskytuje práve služby z oblasti analýz firemných procesov a softwarových, resp. hardwarových auditov ako východiská pre ďalšie rozhodovanie.

Analýzy firemných procesov Naši odborníci zanalyzujú kvalitu a funkčnosť firemných procesov a navrhnú riešenia ako ich vylepšiť. Zároveň pomôžu odhaliť slabé a naopak podporia silné stránky klientských projektov. Presne určia, či sa im vzhľadom na čas, vynaložené náklady a ich rozsah oplatí či naopak neoplatí realizovať.

Softwarový a hardwarový audit Softwarový audit vykonáva naša spoločnosť ako súčasť softwarového manažmentu podľa zásad, sformulovanými medzinárodne uznávanými organizáciami. Pri audite sa postupuje v zásade podľa nasledovnej schémy:
 • zber údajov na všetkých počítačoch v spoločnosti
 • vyhodnotenie údajov
 • kontrola nadobúdacích dokladov a licenčných zmlúv
 • narovnanie licencií
 • konečná kontrola PC a nadobúdacích dokladov
 • prijatie zásad na udržiavanie legálneho stavu do budúcnosti
 • passport PC
 • záverečná správa
Plánovanie, projekcia a vývoj
V štádiu predprojektovej a projektovej prípravy poskytujeme služby na všetkých úrovniach výstavby komunikačných a informačných systémov od úrovne plánovania ICT až po dodávky projektov, pričom riešime dodávky systémov šitých na mieru vlastnými vývojovými kapacitami.

Plánovanie
Komunikačné a informačné systémy nie sú len káble a počítače, ale je to súbor rôznych médií, zariadení, programového vybavenia a pravidiel komunikácie medzi jednotlivými prvkami ICT a užívateľmi ICT. Správne navrhnuté komunikačné a informačné systémy môžu ušetriť množstvo času a náklady pri údržbe, ďalšom vývoji systémov, pri manažmente prvkov a celých subsystémov a zabezpečia efektívnejšie využitie investovaných prostriedkov. Fundované tímy v našej spoločnosti sú schopné poskytnúť v tejto etape plánovania výstavby systémov ICT užívateľovi neoceniteľné rady.

Projektová činnosť
Pre našich klientov zabezpečujeme všetky stupne dokumentácie:
Štúdia: výber technológií, ich porovnanie a vhodnosť pre investično-prevádzkový zámer, vypracovanie alternatívnych cenových úrovní v závislosti od požadovaného technického vybavenia, možnosti postupného upgrade technológie.
Projekt pre stavebné povolenie: projektová dokumentácia spĺňajúca náležitosti projektu na stavebné povolenie.
Realizačný projekt: položkovitý výkaz výmer materiálu a prác, výkresová dokumentácia.
Projekt skutkového vyhotovenia: zabezpečenie výkresovej dokumentácie podľa skutkového vyhotovenia zachytávajúcej všetky zmeny počas realizácie diela.

Vývoj
Ponúkame individuálne riešenia ICT a informačných systémov, predovšetkým však systémov v oblasti TZB pre realizáciu inteligentných budov. Podľa zadania klienta vieme realizovať vývoj technického riešenia a aplikačného software na mieru pre každý objekt, skupinu pracovísk alebo pracovisko. U systémov TZB ide predovšetkým o profesie merania, regulácie a integrácie iných systémov, ako napríklad systémov požiarnej signalizácie, zabezpečovacie systémy, atď. do nášho systému IBC.

Realizácia projektov - integrácia, virtualizácia
Pri realizácii projektov informačných technológií, informačných systémov a systémov TZB môže naša spoločnosť vystupovať buď ako projektant a zúčastniť sa dodávok iba ako autorský dozor, alebo môže vystupovať ako systémový integrátor, alebo ako realizátor niektorých profesií (elektroinštalácie, revízie, meranie a regulácia atď.). Rozsah dodávky závisí od rozhodnutia investora a zmluvných podmienok.

Autorský dozor
Pokiaľ je naša spoločnosť autorom projektovej dokumentácie, potom na základe zmluvného vzťahu s investorom môžeme poskytovať autorský dozor pri realizácii projektu. V prenesenom význame slova poskytujeme "autorský" dozor v prípade dodávok, kedy vystupujeme ako systémový integrátor, pričom jednotlivé subsystémy môžu dodávať iný dodávatelia.

Systémová integrácia
Ako systémový integrátor môže naša spoločnosť vystupovať v prípade dodávok informačných systémov MYRIADA alebo v prípade komplexnej dodávky IBC systému pri realizácii inteligentných budov.

Obvyklý rozsah dodávky informačného systému MYRIADA:
 • projekt systému
 • počítačová sieť (štrukturovaný kabelážny systém, počítače, periférie)
 • operačné systémy počítačov a sietí, podporné softwarové vybavenie
 • aplikačné programové vybavenie (analýza informačných tokov, dátová štruktúra, ERP systém)
Obvyklý rozsah IBC systému:
 • projekt systému
 • štrukturovaný kabelážny systém
 • systém pre prenos hlasu (VoIP)
 • protipožiarny systém (EPS)
 • zabezpečovací systém (EZS, plášťová ochrana)
 • dohľadový systém (kamerový systém)
 • prístupový a dochádzkový systém
 • systémy MaR tepelných zdrojov (solárne zdroje, kotolne s kotlami na plynové a tuhé palivá, atď.)
 • systémy MaR tepelných spotrebičov (TUV, ústredné kúrenie, VZT, bazény, vírivky)
 • systémy MaR elektrických spotrebičov (osvetlenie, vykurovanie, klimatizácia, atď.)
 • systémy MaR pre chladenie a vetranie
 • systémy MaR pre meranie rôznych fyzikálnych a chemických veličín
 • meracie protokoly
 • revízne správy
 • projekty skutkového vyhotovenia
Revízie elektrických zariadení
Vykonávame revízie elektrických zariadení v zmysle MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z – zariadenia do 1000 V vrátane bleskozvodov. Po vykonaní revízie vyhotovujeme platné revízne správy spolu s výsledkami jednotlivých meraní. Tieto služby poskytujeme jednak pre aplikácie nami realizované ale aj ako služby pre tretie subjekty.

Meranie dátových sietí
Meranie dátových sietí je potrebné vyhotoviť či už z dôvodu kontroly funkčnosti a atestácie dátovej kabeláže alebo aj z dôvodu odovzdávania diela, kde sa meracie protokoly vždy vyžadujú. Naša spoločnosť disponuje meracími prístrojmi na meranie dátových sietí kategórií CAT 5E, 6, 6A. Na meranie CAT 5E používame prístroj LANCat6, je to prístroj s textovým výstupom. Na meranie vyšších kategórii (po 6A) používame prístroj Fluke DTX1800 s dátovým výstupom. Merania vykonávame vlastnými kapacitami, ale takisto meracie prístroje zákazníkom v rámci komplexných služieb aj požičiavame. Zákazníkovi vieme odovzdať meracie protokoly v tlačenej, ale aj v dátovej podobe.

Zváranie optických káblov
Jednou z ďalších služieb poskytovaných firmou IES s.r.o. je zváranie optických sietí. Disponujeme zváračkou Fitel S177A a meracím aparátom FTB-100B Mini-OTDR. Zváranie prebieha v úrovni 3D, čo znamená, že zvárané vlákna sú centrované na stred jadra s maximálnou presnosťou v troch osiach. Zváračka zvláda zváranie multimódových aj singlemódových vlákien.
Merací aparát Mini-OTDR má dátový výstup, pričom sú k dispozícii aj grafy priebehu merania. Používame dva základné druhy merania. Prvý spôsob je s predradeným vláknom (cievka 100m), a druhý spôsob je s predradeným aj zaradeným vláknom. Pri meraní s predradeným vláknom je nutné merať vlákno z každého konca vlákna. Tu sa nameraný útlm optického vlákna vyráta ako stredná hodnota súčtu dvoch meraní (oba konce vlákna). Pri meraní s predradeným aj zaradeným vláknom stačí meranie len z jedného konca vlákna.
Realizujeme zváranie aj meranie ale aj komplexné dodávky optických spojov ,,na kľúč“.

Elektroinštalácie
Súčasnosť je poznačená trendom integrácie zariadení NN a MN, mnohé výkonové spotrebiče majú v sebe integrované zariadenia NN, ktoré zabezpečujú ich optimálnu funkciu. Našou výhodou je, že máme skúsenosti a oprávnenia na projektovanie, montáž a revízie elektroinštalácií NN aj MN.
Elektroinštalačnú činnosť NN a MN realizujeme podľa nami vypracovaných projekčných podkladov, ale aj na základe projektov dodaných objednávateľom.
Práce realizujeme priamo podľa zadania investora, ale aj ako subdodávky pre vyšších dodávateľov.
Z pohľadu elektrických napätí vlastnými kapacitami (vlastnými pracovníkmi) vykonávame práce na malom napätí (MN) a nízkom napätí (NN). V prípade požiadaviek zákazníkov vieme zabezpečiť aj komplexné investičné celky vrátane trafostaníc pre pripojenie objektov na verejnú distribučnú sieť VN.

Virtualizácia
Jedným z najnovších trendov v oblasti informačných technológií je virtualizácia. Jej princíp spočíva v tom, že na jednom serveri (HW) môže bežať súčasne viacero operačných systémov, viacero navzájom nezávislých aplikácií a súčasne môže mať prístup viacero užívateľov, resp. správcov jednotlivých aplikácií. Z takto zdieľaného servera definujeme potom prístup na jednotlivé zariadenia pomocou virtuálnych LAN sietí (VLAN) podľa vopred zadaných kritérií.
Výhody virtualizácie:
- nižšie nadobúdacie jednorázové náklady (nákup jedného HW namiesto viacerých zariadení),
- nižšie jednorázové druhotné náklady (potreba „menšej serverovne“, „menšej dátovej skrine“ – v situácii, keď je malá skriňa a serverovňa a iná možnosť ako virtualizácia nie je),
- nižšie prevádzkové náklady (servis jedného servera namiesto viacerých zariadení),
- nižšie druhotné prevádzkové náklady (nižšia spotreba energie pre jedno, resp. viacero zariadení a následne aj spotreba energie na chladenie vyžiareného tepla zo zariadení - serverovne).

Servisné služby
Našim klientom poskytujeme rôzne druhy servisných služieb, ako sú záručný a pozáručný servis, servis formou SLA zmlúv, Hotline servisnú podporu a pravidelnú starostlivosť formou profylaktických kontrol. Uvedené formy servisných služieb poskytujeme predovšetkým na všetky nami dodávané zariadenia a systémy, podľa kapacitných možností sme však schopní tieto služby poskytovať aj na iné zariadenia a systémy.

Záručný a pozáručný servis
Záručný a pozáručný servis poskytujeme pre oblasti software, hardware, dátové a komunikačné siete, systémy TZB. Pre oblasť hardware je to okrem iného diagnostika, údržba a profylaktika kancelárskej a výpočtovej techniky - oprava tlačiarní, notebookov, fiškálnych modulov, zdrojov, spotrebnej elektroniky, počítačov a ostatnej výpočtovej techniky. Služby sú jednak záručného ako aj pozáručného charakteru.
V oblasti počítačových sietí je to monitoring a správa sietí, upgrade softwaru na najnovšie verzie. Pri fyzickej vrstve sietí (metalika, optika, wireless) sú to merania prenosových charakteristík a parametrov dátových sietí – tieto merania vyhotovujeme certifikovanými meracími prístrojmi. Našim výstupom sú meracie protokoly, ktoré dávajú pravdivý a úplný obraz o kvalite danej dátovej siete. Riešenia, ktoré Vám vieme poskytnúť sú na vysokej technologickej úrovni a určite splnia Vaše očakávania po cenovej aj kvalitatívnej stránke.
Pre oblasť TZB (technického zariadenia budov) je to okrem iného diaľkové nastavenie parametrov, optimalizácia technológií.
Pre oblasť informačných systémov je to dodávka upgradov súvisiacich so zmenami legislatívy ale aj starostlivosť o integritu dát.

SLA-Servis Level Agreement
Zákazníci majú možnosť nadviazať s nami dlhodobý vzťah prostredníctvom zmluvy o dohodnutej úrovni poskytovania služby (SLA). Ide o opakované poskytovanie servisných služieb v dohodnutej kvalite a rozsahu. Služby SLA sú často vnímané ako doplnková služba s pridanou hodnotou, ktorá sa viaže k štandardne poskytovaným službám.

Hotline
V prípade nutnosti rýchleho riešenia problému zákazníka, ktorý nevyžaduje osobný zásah servisného pracovníka majú naši zákazníci možnosť získať radu pomocou služby Hotline. Táto služba je k dispozícii formou telefonickej hotline linky alebo emailového kontaktu. V oboch prípadoch predpokladom využívania takejto služby je buď podpísaná zmluva o systémovej podpore, alebo rámcová zmluva o dlhodobej spolupráci (uvedenia čísla zmluvy zo strany zákazníka pri komunikácii určite urýchli riešenie problému). Poradenstvo na uvedených kontaktoch poskytujú pracovníci oddelenia servisu, oddelenie technickej podpory, oddelenia podpory predaja, oddelenia odbytu a oddelenia daní a účtovníctva.

Profylaktické kontroly
Profylaktické kontroly sú servisné služby, poskytované našou spoločnosťou na zmluvnom základe (podobne ako SLA služby). Obyčajne sa neviažu na žiadne iné dodávky alebo služby. Rovnako ako u ostatných servisných služieb, tieto kontroly poskytujeme pre všetky druhy dodávaného software, hardware a systémov vrátane systémov TZB.

Poradenstvo a konzultácie
Spoločnosť na základe systémových alebo iných dodávateľských zmlúv poskytuje svojim klientom pre systémy, ktoré im dodala, poradenstvo a konzultácie. Okrem už spomenutého poradenstva formou Hotline nástrojov ide predovšetkým o poradenstvo a konzultácie k predpisom z oblasti elektroinštalácií NN, k problematike merania a regulácie. Pri dodávkach informačných systémov ide o problematiku daňovej a účtovnej legislatívy pre daňové subjekty.

Outsourcing
V prípade, že klientovi analýza nákladov alebo nedostatok investičných zdrojov preukáže výhodnosť nákupu služieb a zdrojov (v našom prípade zdrojov v oblasti informačných procesov), je naša spoločnosť pripravená riešiť tieto požiadavky klienta formou outsourcingu. Postupujeme vždy tak, že:
 • vykonáme komplexnú analýzu s cieľom identifikovať kritické procesy
 • navrhneme riešenie šité na mieru
 • zrealizuje sa transformácia informačného procesu
 • systém sa prevádzkuje v skúšobnom období (testovanie)
 • po úspešných testoch systém prejde do štandardného procesu 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.