✉  ies@ies.sk      ☎  +421 2 49101 400     Pondelok - Piatok 7:00-16:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
FPM - MANAŽMENT FINANČNÝCH PROCESOV
Manažment finančných procesov je proces kvantifikácie potreby finančných zdrojov, rozsahu, času a toku tak, aby boli zabezpečené výrobné a odbytové procesy firmy.

Manažment neobežného majetku
Evidencia dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku, plány odpisov dlhodobého majetku, plánovanie obstarania majetku.

Manažment obežného majetku
Manažment zásob - analýza stavu a pohybu zásob po útvaroch a skupinách tovaru, analýza nepohyblivých zásob po útvaroch, po skupinách tovaru a podľa príčin vzniku. Cash-Flow pre zásoby. Manažment pohľadávok - analýza stavu a pohybu celkových pohľadávok a pohľadávok po splatnosti podľa útvarov, zákazníkov a autorov obchodných prípadov. Evidencia záznamov z vymáhania pohľadávok.

Manažment finančných zdrojov
Nástroje pre vyhodnotenie vhodnosti a efektivity využitia vlastných a cudzích finančných zdrojov.

Nákladové analýzy
Sledovanie vývoja nákladových položiek podľa účtovných kategórií a podľa charakteru nákladov. Plánovanie výšky nákladových položiek s ohľadom na dosahované hospodárske výsledky a ich optimalizácia v priebehu účtovného obdobia.

Finančné analýzy
Úlohou finančnej analýzy je hodnotiť pomocou špecifických metód a nástrojov finančnú situáciu podniku a určiť príčiny, ktoré ju ovplyvnili a predikovať finančné hospodárenie a finančnú stabilitu do budúcnosti.

MYRIADA obsahuje veľký počet funkcií, ktoré poskytujú výsledky typu:
- finančná analýza ex post,
- pomerová finančná analýza,
- porovnávacia finančná analýza,
- analýza relácií medzi majetkom a zdrojmi jeho krytia. 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.